Kanazawa 2021-10-05 05:00

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Laudate Katsumi Matsuno Masaya Matsudo
2 Tosen Copain Kazuhiro Kato Atsushi Ikeda
3 Delilah Shigeru Sato Akihiro Yoshida
4 Bariolage Katsumi Matsuno Hiromitsu Horiba
5 Sagesse Shigeru Sato Shinji Hatanaka
6 Gochisosan Kazuhiro Kato Taichi Suzuki
7 Passista Toshiyuki Takahashi Masayoshi Aoyagi
8 Force Carrier Shigeru Sato Taiga Kurihara
9 Miharu Princess Kinya Sugawara Kohei Katsurayama
10 Tomorrow Plan Akihiro Kawazoe Shizuo Oki