Kasamatsu 2021-10-05 06:05

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Cosmo Sunshine MASAHARU FUJITA Toshiyuki Kato
2 Handen Amyrh KATSUYOSHI ITO Tatsuya Watanabe
3 Valiente Leon YUYA GOTO Seigo Tsukamoto
4 Trenchtown YOICHI KURIMOTO Anka Fukasawa
5 Reconnect MASAYOSHI GOTO Shin Higashikawa
6 Pino Verita YOICHI KURIMOTO Takashi Matsumoto
7 Tosen Arthur MASAYOSHI GOTO Mikio Fujiwara
8 Brillantina TAKASHI SHIBATA Hiroshi Ohara
9 Chuwa Shine YUKIYASU KATO Takayuki Morishima
10 Yellow Marker KATSUYOSHI ITO Hiroki Murakami