Morioka 2021-10-05 04:40

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Ryuno Koepka Isao Sugawara Yuichi Sakaguchi
2 Pink Yellow Copa Hiroki Sakurada Kazen Nango
3 Amba Aithon Kudou Yuukou Yu Suzuki
4 Koibito Santa Isao Sugawara Toshiya Yamamoto
5 Sanei Orion Hitoshi Sakai Ryoto Tsukamoto
6 Cherry Swiss Hiroji Chiba Satoshi Kimura
7 Tsurumaru Cuckoo Masahiko Sato Ryo Takamatsu