Kasamatsu 2021-10-05 02:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Max Maki YOICHI KURIMOTO Seigo Tsukamoto
2 Brilliant Topaz KYOICHI ITO Takayuki Morishima
3 Karustone Delight KYOICHI ITO Shin Higashikawa
4 Aqua Kaleido YOICHI KURIMOTO Takashi Matsumoto
5 Y S Fighter KYOICHI ITO Toshiyuki Kato
6 Y S Leap KATSUYOSHI ITO Anka Fukasawa
7 Grace Yui YOSHINAGA OHASHI Mikio Fujiwara
8 Petit Trianon YOICHI KURIMOTO Tatsuya Watanabe