Kasamatsu 2021-10-05 03:40

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Ashiharai YOICHI KURIMOTO Seigo Tsukamoto
2 Floralia T TAGUCHI Anka Fukasawa
3 Trust Me HIDEO MORIYAMA Hiroshi Ohara
4 My Sunrise YUKIYASU KATO Takayuki Morishima
5 Tannhauser YOICHI KURIMOTO Hiroki Murakami
6 Ladybird Girl YOSHIFUTO MIZUNO Toshiyuki Kato
7 Spelion YUYA GOTO Maki Mukoyama
8 Meisho Tomarigi KYOICHI ITO Shin Higashikawa