Kasamatsu 2021-10-05 05:25

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Eifer Purple YUKIYASU KATO Mikio Fujiwara
2 Prosit KYOICHI ITO Takayuki Morishima
3 Eifer Red MASAHARU FUJITA Katsuto Maruno
4 Albireo YUKIYASU KATO Maki Mukoyama
5 Sand Plasma MASAHARU FUJITA Seigo Tsukamoto
6 Andesite HIROSHI SASANO Tatsuya Watanabe
7 Yellow Rengyo HIDEO MORIYAMA Hiroshi Ohara
8 Masquerade KATSUYOSHI ITO Anka Fukasawa