Kasamatsu 2021-10-05 04:15

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Veil Of Night YOICHI KURIMOTO Seigo Tsukamoto
2 Demone Tabun Kitto HIROSHI SASANO Katsuto Maruno
3 Shine Laurier HIROSHI SASANO Hiroki Murakami
4 Yamanin Cajon HIDEO MORIYAMA Hiroshi Ohara
5 Copano Daenerys T TAGUCHI Mikio Fujiwara
6 Danon Piccolo HIROSHI SASANO Takayuki Morishima
7 Only Glory MASAHARU FUJITA Shin Higashikawa
8 A Shin Eleven YUYA GOTO Tatsuya Watanabe